Chính quyền VN là một chính quyền "có vấn đề".:TOÀN CÁNH VỀ BIẾN ĐÔNG . Trong lúc Giặc đến xâm lược chí có Ngư dân việt nam đang ra sức bám biển. Tin mới nhất Trung Cộng lại bắt 6 ngư dân VN, không thấy C...  ...  (+ info)

Cục nhỏ lồi ra ở hậu môn là dấu hiệu bệnh gì:Lúc đầu sau mỗi khi đại tiện thấy có khối nhỏ lồi ra ở lỗ hậu môn, sau đó khối đó tự tụt vào được. Càng về sau khối lồi ra đó to lên dần và không tự tụt vào ...  ...  (+ info)

We do not evaluate or guarantee the accuracy of any content in this site. Click here for the full disclaimer.

Last update: September 2014