http://lookfordiagnosis.com

Bearbeta data. Snälla, vänta ....

Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information:
fagocytos
BeställaSjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Fagocytens bakteriedödande dysfunktion100+ +->
2Hudsjukdomar, infektiösa27+ +->
3Pyoderma24+ +->
4Bakteriella infektioner23+ +->
5Furunkulos22+ +->
6Reticuloendotheliosis21+ +->
7Pannikulit21+ +->
8Leukocytadhesionsdefektsyndrom19+ +
9Hemofagocytisk lymfohistiocytos17+ +->
10Chediak-Higashis syndrom17+ +->
11Hudsår16+ +->
12Periodontitis, Juvenile16+ +
13Malaria16+ +->
14Återfall16+ +
15Immunbristsyndrom16+ +->
16Granulomatös sjukdom, kronisk15+ +
17Papillon-Lefevres sjukdom15+ +
18Neutropeni14+ +
19Leukocytos12+ +->
20Stafylokockinfektioner12+ +->
21Histiocytos12+ +->
22Hudsjukdomar8+ +->
23Njursvikt, akut6+ +->
24Njursvikt, kronisk4+ +
25Njursjukdomar4+ +->
26Postoperativa komplikationer4+ +->
27Kognitiva störningar4+ +->
28Njursvikt4+ +->
29Hypotyreos3+ +->
30Syndrom3+ +
31Kardiomyopati, dilaterande3+ +
32Kronisk sjukdom3+ +
33Vänsterkammardysfunktion3+ +
34Upphävd urinutsöndring3+ +
35Akut sjukdom3+ +
36Blodplättssjukdomar3+ +->
37Nefrit, interstitiell2+ +->
38Heart Failure, Congestive2+ +->
39Uremi2+ +->
40Hypertyreos2+ +->
41Glomerulonefrit2+ +->
42Impotence2+ +->
43Högt blodtryck2+ +->
44Hörselskador2+ +->
45Hjärnskada, kronisk2+ +->
46Njurartärhinder2+ +
47Cerebral pares2+ +
48Leversjukdomar2+ +->
49Äggvita i urin2+ +->
50Dövhet2+ +->
51Synstörningar2+ +->
52Sjukdomsförlopp2+ +
53Njurkanalnekros, akut2+ +
54Afasi2+ +->
55Hypogonadism2+ +->
56Graviditetskomplikationer2+ +->
57Typ 1-diabetes2+ +->
58Minnesstörningar2+ +->
59Amputation, traumatisk2+ +
60Autonoma nervsystemets sjukdomar2+ +->
61Leverskada, toxisk2+ +->
62Lungsjukdomar, obstruktiva2+ +->
63Hydronefros2+ +->
64Språkstörningar2+ +->
65Vestibulära sjukdomar2+ +->
66Andnöd2+ +->
67Andningssvikt2+ +->
68Lungsjukdomar2+ +->
69Skrumplever2+ +->
70Förlamning2+ +->
71Hjärnskador2+ +->
72Tetraplegi2+ +
73Uretärhinder2+ +
74Kardiomyopatier2+ +->
75Ryggmärgsskador2+ +->
76Diabetiska njursjukdomar2+ +
77Blåsstörning, neurogen2+ +
78Hjärndöd2+ +
79Perceptionsstörningar2+ +->
80Yrkessjukdomar2+ +->
81Andningsstörningar2+ +->
82Handskador2+ +->
83Talstörningar2+ +->
84Cystisk fibros2+ +
85Hypertoni, renal1+ +->
86Lik1+ +->
87Färgblindhet1+ +
88Fetma1+ +->
89Smärta1+ +->
90Nefrotiskt syndrom1+ +
91Leversvikt1+ +->
92Giftstruma1+ +->
93Lungemfysem1+ +->
94Cerebrovascular Accident1+ +->
95Avföringsinkontinens1+ +
96Muskelspasticitet1+ +
97Oliguri1+ +
98Svår kombinerad immunbrist1+ +->
99Handmissbildningar, förvärvade1+ +
100Astma1+ +->
101Fokal segmental glomeruloskleros1+ +
102Cerebral infarkt1+ +->
103Ansiktsförlamning1+ +
104Parkinsons sjukdom1+ +
105Njurstenar1+ +
106Förtvining1+ +->
107Bristfälligt uttal1+ +
108Hypopituitarism1+ +->
109Hjärnsjukdomar1+ +->
110Bettfel1+ +->
111Vegetativt tillstånd1+ +
112Underarmsskador1+ +->
113Binjurehypofunktion1+ +->
114Hörsel- och balansnervssjukdomar1+ +->
115Blodpropp1+ +->
116Ovarialsvikt, prematur1+ +
117Luktstörningar1+ +
118Trötthet1+ +
119Typ 2-diabetes1+ +->
120Hyperkalemi1+ +
121Fingerskador1+ +
122Sexuella störningar, fysiologiska1+ +->
123Epilepsi1+ +->
124Motoriska störningar1+ +
125Hjärtminutvolym, låg1+ +
126Hörselnedsättning, sensorisk1+ +->
127Förlamning, partiell1+ +->
128Sjukdomsmodeller, djur1+ +
129Alkoholism1+ +
130Hepatorenalt syndrom1+ +
131Myokardhibernation1+ +
132Menstruation, utebliven1+ +
133Hemolytiskt uremiskt syndrom1+ +
134Förlamning, halvsidig1+ +
135Nefroskleros1+ +
136Sköldkörtelsjukdomar1+ +->
137Tyreotoxikos1+ +->
138Hypofystumörer1+ +->
139Röststörningar1+ +->
140Leverencefalopati1+ +
141Glomerulonefrit, IgA1+ +
142Autoimmuna sjukdomar1+ +->
143Koma1+ +->
144Gulsot1+ +->
145Leverinflammation1+ +->
146Njurinflammation1+ +->
147Fördröjd transplantatfunktion1+ +
148Minnesförlust1+ +->
149Hörseluppfattningsstörningar1+ +
150Lordos1+ +
151Blödning1+ +->
152Nervsystemets sjukdomar1+ +->
153Kroppsvikt1+ +->
154Näthinneförtvining1+ +->
155Hyperoxaluri1+ +->
156Anoxemia1+ +->
157Syrebrist1+ +
158Demens1+ +->
159Förlamning, dubbelsidig1+ +->
160Blod i urin1+ +
161Hjärtmuskelinflammation1+ +
162Urinvägsinfektioner1+ +->
163Anfall1+ +->
164Akustikusneurinom1+ +->
165Hörselnedsättning1+ +->
166Näringsrubbningar1+ +->
167Tyreoidit, autoimmun1+ +->
168Reflex, onormal1+ +->
169Rörelserubbningar1+ +->
170Körtelsvulst1+ +->
171Diabeteskomplikationer1+ +->
172Multipel skleros1+ +->
173Cerebrovaskulära sjukdomar1+ +->
174Urinledarsjukdomar1+ +->
175Diabetes1+ +->
176Struma1+ +->
177Hypertoni, malign1+ +
178Psykiska störningar1+ +->
179Immunsjukdomar1+ +->
180Armskador1+ +->
181Ledgångsreumatism1+ +->
182Hjärtstopp1+ +->
183Sensoriska störningar1+ +->
184Sväljningssvårigheter1+ +->
185Alkoholkardiomyopati1+ +
186Rabdomyolys1+ +->
187Hypertoni, renovaskulär1+ +
188Språkutvecklingsstörningar1+ +
189Muskelsvaghet1+ +
190Perifera nervsystemets sjukdomar1+ +->
191Högerkammardysfunktion1+ +
192Hjärtförstoring1+ +->
193Glomerulonefrit, membranproliferativ1+ +
194Vätske- och elektrolytrubbning1+ +->
195Urineringsstörningar1+ +->
196Amblyopi1+ +
197Förvirringstillstånd1+ +->
198Gammaglobulinbrist1+ +
199Arrhythmia1+ +->
200Benbrott1+ +->
201Perceptionssvikt1+ +->
202Hypotoni, ortostatisk1+ +
203Skolios1+ +
204Nedsänkt ögonlock1+ +
205Intraoperativa komplikationer1+ +->
206Retinitis pigmentosa1+ +->
207Lässvårigheter1+ +->
208Näthinnesjukdomar1+ +->
209Hjärnnervstumörer1+ +->
210Dislokationer1+ +->
211Sjukdomar bland tvillingar1+ +
212Blodtrycksfall1+ +->
213Sarkoidos1+ +->
214Facialisnervskador1+ +
215Handlingsoförmåga1+ +->
216Överdos1+ +
217Smakstörningar1+ +->
218Alfa 1-antitrypsinbrist1+ +
219Medvetslöshet1+ +->
220Nervkompressionssyndrom1+ +->
221Ischemi1+ +->
222Vävnadsdöd1+ +->
223Hjärntumörer1+ +->
224Förstoppning1+ +
225Hypofyssjukdomar1+ +->
226Hypokalcemi1+ +->
227Blodbrist1+ +->
228Albuminuri1+ +
229Hjärtinfarkt1+ +->
230Alveolit, exogen allergisk1+ +->
231Alzheimers sjukdom1+ +
232Myasthenia gravis1+ +->
233Obliterativ bronkiolit1+ +->
234Gallgångsatresi1+ +
235Trombasteni1+ +
236Hjärtsjukdomar1+ +->
237Aniseikoni1+ +
238Sköldkörtelinflammation1+ +->
239Beteendestörningar hos barn1+ +
240Wernickes afasi1+ +
241Amyloidos1+ +->
242Skivepitelkarcinom1+ +->
243Trombocytopeni1+ +->
244Chock, kardiogen1+ +
245Schizofreni1+ +->
246Njurtuberkulos1+ +
247Gikt1+ +->
248Leversvikt, akut1+ +->
249Agrafi1+ +
250Nystagmus, patologisk1+ +->
251Sepsis1+ +->
252Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust1+ +->
253Kommunikationsproblem1+ +->
254Urininkontinens1+ +->
255Missbildningar, multipla1+ +->
256Hypotalamussjukdomar1+ +->
257Förkalkning1+ +->
258Muntorrhet1+ +->
259Njurtumörer1+ +->
260Käkledssjukdomar1+ +->
261Masochism1+ +
262AIDS-associerad nefropati1+ +
263Muskelsjukdomar1+ +->
264Epilepsi, tonisk-klonisk1+ +
265Yrsel1+ +
266Hypoparatyreos1+ +->
267Fostrets sjukdomar1+ +->
268Brännskador1+ +->
269Personlighetsstörningar1+ +->
270Strålningsskador1+ +->
271Kroniskt obstruktiv lungsjukdom1+ +->
272Njurfunktion, nedsatt1+ +->
273Vesikoureteral reflux1+ +
274Cilierörlighet, defekt1+ +->
275Psykisk utvecklingsstörning1+ +->
276Gallstas1+ +->
277Lunginflammation1+ +->
278Psykosomatiska sjukdomar1+ +
279Hydranencefali1+ +
280Synnedsättning1+ +
281Hjärt-kärlsjukdomar1+ +->
282Sklerodermi, systemisk1+ +->
283Levertumörer1+ +->
284Flerorgansvikt1+ +
285Barnlöshet hos kvinnor1+ +
286Kolesteatom1+ +->
287Senskador1+ +->
288Skelettumörer1+ +->
289Inlärningsstörningar1+ +->
290Sår och skador1+ +->
291Pyelonefrit1+ +->
292Skotom1+ +
293Lungödem1+ +
294Syrebrist i hjärnan1+ +->
295Fibros1+ +->
296Medvetandegrad, nedsatt1+ +->
297Bradykardi1+ +
298Psykosexuella störningar1+ +->
299Hypoventilering1+ +->
300Amningssvårigheter1+ +->
301Abetalipoproteinemi1+ +
302Överarmsfrakturer1+ +
303Bronkiolit1+ +->
304Svullnad1+ +->
305Tandlossning1+ +->
306Viktminskning1+ +->
307Medfödd hypotyreos1+ +
308Afasi, Broca1+ +
309Labyrintsjukdomar1+ +->
310Malabsorptionssyndrom1+ +->
311Anti-GBM-sjukdom1+ +
312Blödningsbenägenhet1+ +->
313Hosta1+ +
314Ärftliga sjukdomar, X-bundna1+ +->
315Benskador1+ +->
316Tumörer1+ +->
317Ämnesomsättningsrubbningar, medfödda1+ +->
318Vätska i buken1+ +
319Skelning1+ +->
320Hyperbilirubinemi1+ +->
321Förmaksflimmer1+ +
322Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl1+ +->
323Kvicksilverförgiftning1+ +->
324Impotens, vaskulärt betingad1+ +
325Nattblindhet1+ +
326Lupusnefrit1+ +
327Hypoglykemi1+ +->
328Lungtumörer1+ +->


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik